Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Görevlerimiz

Görevlerimiz 

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 28. maddesi gereğince Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılması gereken görev ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.

1) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a) Üniversitemiz yatırım programlarının planlanmasını yapmak, yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bina ve tesislerin projelerini yapmak/yaptırmak, bu işlere ilişkin ihale işlem dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımlar ile ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek, teslim almak, biten işlerin kesin hesaplarını yapmak, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
b) Diğer idari ve akademik birimlere teknik destek vermek, kazan dairesi, kalorifer tesisatları, klima, trafo merkezleri, içme ve sulama suyu tesisleri ve hatları, jeneratör, ısıtma ve havalandırma sistemleri, telefon santrali, her türlü inşaat ve tesisatın arıza, bakım ve onarım işlerini yürütmek,
c) Üniversite yerleşke alanında ve bağlı birimlerde çevre düzenlemesi yapmak ve yeşil alanlar oluşturmak,
ç) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan araç, gereç ve iş makinalarının işletilmesini sağlamak ve bunların bakım onarımlarını yapmak/yaptırmak, d) Üniversitemizin taşınmazları ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve yürütmek,
e) Yıllık yatırım programlarını hazırlamak, bunların gerçekleştirilmesi için diğer birimler ile koordineli çalışmak,
f) Yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde Daire Başkanlığı görev ve sorumluluk alanı içerisinde ve Üniversite’yi ilgilendiren konularda diğer kurum ve kuruluşlar ile yazışmada ve görüşmede bulunmak,

Görev Tanımları 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: Üniversitemizce gerçekleştirilecek 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince belirlenen görevleri yerine getirmekle görevli idari teşkilatı,
Daire Başkanı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı teşkilatının sevk ve idaresini yapmakla yükümlü en üst yöneticisini, temsilcisini, harcama ve ihale yetkilisini,
Şube Müdürlüğü: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yaptığı iş, işlemler ve görevleri açısından farklı iş grupları için oluşturulan her bir birimi,
Şube Müdürü: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, yönergeye uygun olarak hizmet yürütmek üzere kadro şartı aranmaksızın yazılı olarak görevlendirilen, şube müdürlüklerini sevk idaresinden sorumlu yöneticiyi,
Birim Sorumlusu: Daire Başkanı tarafından belirlenen Genel Sekreter onayı ile görevlendirilen, Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan mevcut ve oluşturulacak ana çalışma birimleri sorumlusunu,
Şeflik: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan herhangi bir şube müdürlüğü’ne bağlı veya doğrudan daire başkanı’na bağlı birimleri,
Şef: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan şefliklerin sorumluluğunu yürütmek üzere, yönergeye uygun olarak hizmet yürütmek üzere kadro şartı aranmaksızın yazılı olarak görevlendirilen kişiyi,
Mühendis: Üniversitelerin mühendislik fakülteleri’nde en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,
Mimar: Üniversitelerin Mimarlık Fakülteleri’nde en az lisans düzeyinde eğitim görmüş kişiyi,
Tekniker: Meslek Yüksek Okulları’nda eğitim almış, mühendis ile teknisyen arasındaki koordinasyonu da sağlayan meslek elemanını,
Teknisyen: Meslekî ve Teknik Orta Öğretim programlarından mezun olup mevzuatına göre atanmış, kurumların atölye ve laboratuarlarında eğitim-öğretim, üretim ve hizmet ortamında fiilen çalışan meslek elemanını,
Arşiv Sorumlusu: Daire Başkanlığı’na ait evrakın tasnifi ve saklanmasından sorumlu personeli,
Yazı İşleri Sorumlusu: Daire Başkanlığı’na ait yazışmaları yapmak ve takip etmekle görevli personeli, ifade eder.
Harcama Yetkilisi: Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, 
Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeli,
Taşınır Kontrol Yetkilisi: Harcama yetkilisi tarafından, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilen personeli,
Taşınır Kayıt Yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi,
İhale Yetkilisi: 4734 sayılı Kanun uygulamasında ihale yetkilisi, idarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri, ifade eder.
Menüyü Kapat